NTR Ramaiya vastavaiya targets all time records

NTR Ramaiya vastavaiya targets all time records